Želite nastaviti vstopno stran za Podjetja kot privzeto vstopno stran?

O NLB Skupini

NLB Skupina je vodilna bančna in finančna skupina s sedežem in ekskluzivnim strateškim interesom v naši domači regiji – Jugovzhodni Evropi. Skupino poleg matične NLB d.d., ki je javna delniška družba, sestavlja še šest hčerinskih bank v Jugovzhodni Evropi, več družb za pomožne storitve (upravljanje sredstev, upravljanje nepremičnin, leasing itd.) in manjše število nestrateških odvisnih podjetij, ki so v postopku nadzorovanega zaprtja.

NLB Skupina zagotavlja univerzalni bančni model ter stranke podpira s storitvami za prebivalstvo in podjetja in storitvami investicijskega bančništva. Na šestih od sedmih trgov, na katerih posluje, tržni delež bančnih članic NLB Skupine presega 10 % (merjeno glede na bilančno vsoto).

Vendar pa NLB Skupina ni zgolj finančna skupina in kot institucijo sistemskega pomena nas ne zanimajo le strogo poslovne teme. Poleg dobrih poslovnih rezultatov in finančnih rezultatov, ki prispevajo h gospodarskemu razvoju, želimo oblikovati in izboljšati tudi družbene niti ter prispevati k boljši kakovosti življenja. NLB Skupina smo namreč ljudje, ki poznamo in razumemo panogo, v kateri delamo, razvijamo inovativne, strankam prilagojene rešitve in storitve ter smo povezani z okoljem in regijo, v kateri živimo. Za nas namreč ta regija ni le točka na zemljevidu. Tu je naš dom.

NLB Skupina v številkah 

 • Razvejana mreža 418 poslovalnic na vseh trgih, kjer deluje NLB Skupina.
 • Več kot 2,8 milijona aktivnih strank.
 • Z uspešnim poslovanjem je NLB Skupina v letu 2023 ustvarila rekordno visok dobiček v višini 551 milijonov evrov. 

 • Bilančna vsota NLB Skupine znaša 25,9 milijarde evrov.

Vizija

 • V Skupini bomo poskrbeli za finančne potrebe svojih strank in izboljšali kakovost življenja v svoji domači regiji, Jugovzhodni Evropi.

Strateška usmeritev 

 • Postati regionalni prvak
 • Postaviti stranke na prvo mesto
 • Okrepiti svoj tržni položaj
 • Unovčiti priložnosti in sinergije

Trajnostno bančništvo 

 • NLB se je maja 2022 uradno pridružila Zavezništvu za podnebno nevtralno bančništvo (Net-Zero Banking Alliance).
 • V letu 2023 je NLB prejela Sustainalytics bonitetno ocena ESG: 16,0.
 • Skupina si je že leta 2021 postavila smer trajnostnega poslovanja z objavo Okvirja trajnostnega razvoja NLB Skupine in uskladitvijo poslovnega modela s Cilji trajnostnega razvoja OZN. Glavna pozornost je bila namenjena odločnemu izvajanju dejavnosti v okviru treh stebrov: prispevek k družbi, trajnostno financiranje in trajnostno poslovanje.
 • NLB se je kot prva banka iz Slovenije zavezala Načelom OZN za odgovorno bančništvo, opravila analizo vpliva in objavila regionalne cilje trajnostnega poslovanja.

Pravna in organizacijska struktura  NLB Skupine 

V skladu z določili  Zban-3 mora biti bančna skupina organizirana tako, da je nadrejeni banki v bančni skupini omogočeno upravljanje tveganj, ki jim skupina je ali bi jim bila lahko izpostavljena pri svojem poslovanju. Nadrejena banka in vse druge članice v bančni skupini morajo vzpostaviti in uresničevati na ravni skupine tak sistem upravljanja s tveganji, da je omogočena nemotena priprava vseh podatkov in informacij pomembnih za nadzor na konsolidirani podlagi.

NLB Skupino, ki je po organizaciji t.i. koncernski tip skupine, sestavljajo NLB d.d. in članice NLB Skupine. To so praviloma dolgoročne finančne naložbe v deleže ali delnice bank in drugih družb.

Glede na lastniško in organizacijsko upravljavsko strukturo so članice NLB Skupine:

 • odvisne banke, finančne organizacije in družbe,
 • skupaj obvladovane družbe (joint venture),
 • pridružene družbe.

Organiziranost  in število članic skupine se lahko spreminja, in sicer z ustanavljanjem, prevzemanjem in združevanjem oziroma z ukinjanjem članic, v obliki odprodaje kapitalskih naložb ali prenehanja poslovanja (likvidacije družb).

Pred vsako večjo spremembo organizacijske strukture NLB Skupine deležniki korporativnega upravljanja upoštevajo tudi učinke, ki bi vplivali na stabilnost in organizacijsko strukturo NLB Skupine.

Sistem upravljanja in nadzora NLB Skupine 

V NLB d.d. imamo vzpostavljeni dve politiki upravljanja in sicer eno za NLB d.d. ter drugo za bančno skupino.  V politikah upravljanja upoštevamo določila veljavne zakonodaje v Republiki Sloveniji, zlasti določbe Zakona o bančništvu in Zakona o gospodarskih družbah, Sklepa o ureditvi notranjega upravljanja, upravljalnem organu in procesu ocenjevanja ustreznega notranjega kapitala za banke in hranilnice, smernice EBA organa o notranjem upravljanju ter druge veljavne zakone in predpise EU v zvezi z notranjim in korporativnim upravljanjem. Banka pri upravljanju NLB Skupine upošteva tudi določila Slovenskega Kodeksa upravljanja javnih delniških družb, Pravila Ljubljanske in Londonske borze ter sledi priporočilom za javne družbe, ki kotirajo.

Upravljanje NLB Skupine se izvaja:

a. skladno s temeljnimi korporacijskimi pravili preko organov članic NLB Skupine:

 • z glasovanjem na skupščinah članic NLB Skupine;
 • z izvajanjem nadzora preko organov nadzora članic NLB Skupine;
 • s predlogi za imenovanje predstavnikov NLB d.d. v organe nadzora;
 • s predlogi za imenovanje vodstev članic NLB Skupine;
 • s sodelovanjem predstavnikov NLB d.d. v različnih odborih in komisijah članic NLB Skupine;

b. z mehanizmi, ki zagotavljajo učinkovit poslovni nadzor in upravljanje, in sicer:

 • s harmonizacijo poslovanja po poslovnih področjih, po t.i. »Competence Line« principu; 
 • preko sej uprav za NLB Skupino, srečanj vodstev članic NLB Skupine, sej odbora ALCO Skupine in podobno;
 • z izvajanjem razvojnih aktivnosti, preko večfunkcijskih delovnih skupin (cross-functional working groups), skupinskih projektov, kompetenčnih centrov (competence centers), centrov odličnosti (centers of excellence);

c. z dodatnim nadzorom članic NLB Skupine, ki se izvajajo v sklopu kontrolnih funkcij (upravljanje tveganj, revizija, skladnost poslovanja) in preko zunanjih nadzornikov (Evropska centralna banka, lokalni regulatorji, zunanji revizorji), posebno pozornost pa namenjamo tudi spremljanju  povezanih oseb tako z banko kot članicami bančne skupine.